Privacyverklaring Wijkvereniging Angelslo

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Wijkvereniging Angelslo geleverde producten en diensten.

Wijkvereniging Angelslo gevestigd te Emmen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wijkvereniging Angelslo verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Wijkvereniging Angelslo van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Wijkvereniging Angelslo in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Adresgegevens (alleen in geval van standhouders – bestaande uit straatnaam, huisnummer, postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres

Verwerkt Wijkvereniging Angelslo ook bijzondere persoonsgegevens?

Wijkvereniging Angelslo verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben?

Wijkvereniging Angelslo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Wijkvereniging Angelslo gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Wijkvereniging Angelslo zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren?

Wijkvereniging Angelslo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Wijkvereniging Angelslo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Wijkvereniging Angelslo gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar

secretariaat@wijkverenigingangelslo.nl

Wijkvereninging Angelslo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wijkvereniging Angelslo hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.
Wijkvereniging Angelslo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Wijkvereniging Angelslo toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Wijkvereniging Angelslo gebruik maakt van de diensten van derden, zal Wijkvereniging Angelslo in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via secretariaat@wijkverenigingangelslo.nl

Wijkvereniging Angelslo is als volgt te bereiken:

Adres: Statenweg 109
Postcode 7824 CW
Plaats: Emmen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40048634
Telefoon:
E-mailadres: secretariaat@wijkverenigingangelslo.nl