De stem van de wijk Angelslo

Geplaatst op 25 August 2021

De stem van de wijk Angelslo

‘Stem van de wijk’ is een project waarin samen met inwoners uit Angelslo wordt gekeken naar een (nieuwe) manier om de betrokkenheid van inwoners bij hun wijk te vergroten.

Een project waar jij mee beslist, in gesprek gaat en ideeën deelt over onderwerpen die jij belangrijk vindt. En waar we zoveel mogelijk inwoners van de wijk mee laten praten, denken en doen over samen wonen en leven in Angelslo. Hoe denk jij erover?

Het project ‘Stem van de wijk’ als doel Angelslo model te ontwikkelen voor het nemen van besluiten samen met de wijk. En daarnaast het vormen van een gezamenlijke stem van de wijk naar buiten toe. Bijvoorbeeld richting de gemeente, fondsen of andere partijen.

Stem van de wijk-DAG

Om tot dit model te komen, stellen we een grote Stem van de wijk- DAG voor waarbij alle inwoners die willen mee kunnen doen, praten of denken kunnen aanhaken. We organiseren een dag met en voor ALLE inwoners in de wijk Angelslo. Help je mee in het vormen van een gezamenlijke stem van de wijk? En kom je naar de dag?

Datum:               2 oktober 2021

Tijd:                    14.00-17.00 uur

Locatie:                            Wijkcentrum Angelslo

Samen keuzes maken in de wijk

We wonen met veel bewoners in Angelslo. Allemaal hebben we wensen om de wijk nog mooier te maken. Met Stem van de wijk kijken we met elkaar hoe we het goede gesprek kunnen voeren en samen keuzes kunnen maken en besluiten we samen wat goed is voor de wijk. Als dit lukt, kunnen we ook makkelijker in gesprek met bijvoorbeeld de gemeente, de woningcorporaties of een andere organisatie in de wijk.

Samen sterk voor Angelslo

De Stem van de wijk gaat over ons allemaal. Hoe kunnen we echt oprecht naar de stem en de mening van alle personen luisteren in de wijk? We willen daarom graag met zoveel mogelijk mensen in de wijk in gesprek over:

 • Wat is de wijk Angelslo? …voor jou?
 • Welke groepen zijn voor jou belangrijk?
 • Waar wil je graag over meebeslissen in de wijk?
 • Wat wil je graag samen doen?
 • Wat wens je in de toekomst voor/ in Angelslo?

Praat mee, denk mee, doe mee

Zoals je hierboven ziet, gaat ‘Stem van de wijk’ niet alleen over praten. Of denken. Maar ook over doen. We zoeken naar wijkbewoners die mee willen doen, denken of praten. Want niet alleen meepraten of meedenken is belangrijk, maar ook meedoen. Daarom aan jou de vraag, welke variant past bij jou?

 • JA, ik doe graag mee
 • JA, ik denk graag mee
 • JA, ik praat graag mee

Uitgangspunten van het project ‘De stem van de wijk Angelslo’

Wat vinden we belangrijk?

 • We nemen de ruimte om het écht anders dan anders te doen;
 • meer wijkbewoners voelen zich betrokken bij de wijk (Noaberschap);
 • het is belangrijk dat iedereen (die dat wil) gehoord wordt;
 • meer mensen doen, praten of beslissen mee;
 • we houden rekening met de diversiteit van de wijk;
 • we sluiten aan bij de actieve inwoners in de wijk (sleutelfiguren);
 • er is aandacht voor het samenspel van gemeente, diverse organisaties (bijv. Sedna) en inwoners in de wijk;
 • er is aandacht voor de behoefte en het levert de inwoners in de wijk Angelslo wat op!

Van EOP naar….

Er was eerst een erkende overlegpartner (EOP) in Angelslo die de stem van de wijk voor zijn rekening nam. Eind 2020 heeft het bestuur van de erkende overlegpartner (EOP) in Angelslo aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden. Het besluit van de EOP is aanleiding geweest om te kijken naar een alternatief om bewoners van de wijk te betrekken bij de wijk. Daarom is het project de ‘Stem van de wijk’ van start gegaan.

English Version:

The Voice of Angelslo

It is a project in which you can participate in the decision-making process and share ideas about topics that are important to you. The idea is to let as many residents of the neighborhood as possible talk, think and act about living together in Angelslo. What is YOUR opinion?

The Voice of Angelslo project aims to make decisions about Angelslo together with the residents of Angelslo. And in addition, forming a joint voice towards other parties like the municipality, funds, housing and more.

The Voice of Angelslo -DAY

In order to arrive at this model, we are proposing a large Voice of Angelslo Day in which all residents who want to participate can join in, talk or think along. We organize a day with and for ALL residents in Angelslo. Will you help to form a joint voice of the neighbourhood? And will you come that day?

Date:                   October 2, 2021

Time:                  2pm-5pm

Location:            Wijkcentrum Angelslo

Making choices together in the neighborhood.

We live with many people in Angelslo. We all have wishes to make the neighborhood even better. With the Voice of Angelslo we are able to look together at how we can have the right conversation and make choices together and decide together what is best for Angelslo. If this is successful, it will also be easier to talk to the municipality, the housing associations(Lefier, Domesta etc.) or another organization in the neighbourhood.

Strong together for Angelslo

Strong together for Angelslo is about all of us. How can we truly and sincerely listen to the voices and opinions of all individuals in Angelslo? We would therefore like to talk to as many people in the neighborhood as possible about:

 • What means Angelslo? …to you?
 • Which groups are important to you?
 • How would you like to participate in decision-making about the neighbourhood?
 • What would you like to do together?
 • What do you wish for/in Angelslo in the future?

Talk, think, participate

As you can see above, the Voice of Angelslo is not just about talking or thinking. But also about doing. We are looking for local residents who want to participate, think or talk. Because it is not only important to have a say or think along, but also to participate. So the question to you is, which variant is right for you?

YES, I’D LIKE TO JOIN

YES, I like to think along

YES, I would like to talk to along

What does the project ‘The Voice of the Angelslo neighborhood’ stand for?

What do we find important?

 • We take the opportunity to really do things differently;
 • more residents feel involved in the neighbourhood (Noaberschap);
 • it is important that everyone (who wants to) is heard;
 • everyone in Angelslo can participate, talk or decide;
 • we take the diversity of the neighbourhood into account;
 • we connect with the active residents in the neighborhood;
 • attention is paid to the interaction of the municipality, various organizations and residents in the neighborhood;
 • there is attention for the need and this also benefits the residents in the Angelslo district

From EOP to….

The neighborhood improvement program of Angelslo started via a recognized consultation partner (EOP)  who took care of the voice of the neighbourhood. At the end of 2020, the board of the recognized consultation partner (EOP) in Angelslo has indicated that it will stop its activities. The decision of the EOP has prompted the search for an alternative and this is to involve residents of the neighborhood. That is why the ‘Voice of Angelslo’ project has started.

 Turkish Version:

Mahallenin Sesi Angelslo

‘Mahallenin Sesi’, Angelslo sakinlerinin mahalleyle katılımını artırmak için (yeni) bir yol aradığı bir projedir.

Karar verme sürecine katıldığınız, sizin için önemli olan konular hakkında tartışmalara girdiğiniz ve fikirlerinizi paylaştığınız bir proje. Angelslo’da mümkün olduğunca çok sayıda mahalle sakininin birlikte yaşama hakkında konuşmasına, düşünmesine ve harekete geçmesine izin verdiğimiz yer. Senin düşüncen nedir?

‘Mahallenin Sesi’ projesi, mahalle ile birlikte kararlar almak için Angelslo modelini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca mahallenin dış dünyaya ortak sesini oluşturuyor. Örneğin belediyeye, fonlara veya diğer taraflara karşı.

Mahallenin Sesi GÜNÜ

Bu modele ulaşmak için, katılmak isteyen tüm sakinlerin katılabileceği, konuşabileceği veya düşünebileceği geniş bir Mahallenin Sesi Günü öneriyoruz. Angelslo bölgesindeki TÜM sakinlerle birlikte ve onlar için bir gün düzenliyoruz. Mahallenin ortak sesinin oluşmasına yardım edecek misiniz? Ve o güne gelecek misin?

Tarih: 2 Ekim 2021

Saat: 14:00-17:00

Yer: Angelslo Toplum Merkezi (Wijkcentrum)

Mahallede birlikte seçim yapmak

Angelslo’da birçok sakinle birlikte yaşıyoruz. Hepimizin mahalleyi daha da güzelleştirmek için dilekleri var. ‘Mahallenin Sesi’ ile birlikte nasıl doğru konuşmayı yapabileceğimize, birlikte seçimler yapabileceğimize ve mahalle için neyin iyi olduğuna birlikte karar verebileceğimize birlikte bakıyoruz. Bu başarılı olursa, örneğin belediye, konut dernekleri veya mahalledeki başka bir kuruluşla konuşmamız da daha kolay olacaktır.

Angelslo için hep beraber

‘Mahallenin Sesi’ hepimizi ilgilendiriyor. Mahalledeki tüm bireylerin seslerini ve fikirlerini gerçekten içtenlikle nasıl dinleyebiliriz? Bu nedenle, mahalledeki mümkün olduğunca çok insanla aşağıdakiler hakkında konuşmak istiyoruz:

 • Angelslo bölgesi nedir? …senin için?
 • Hangi gruplar sizin için önemli?
 • Mahallede karar alma süreçlerine katılmaya ne dersiniz?
 • Birlikte ne yapmak istersiniz?
 • Gelecekte Angelslo’da ne dilersiniz?

Konuş, düşün, katıl.

Yukarıda gördüğünüz gibi ‘Mahallenin Sesi’ sadece konuşmaktan ibaret değildir, ya da düşünmekten. Ama aynı zamanda yapmakla ilgili. Katılmak, düşünmek veya konuşmak isteyen yerel sakinler arıyoruz. Çünkü sadece söz sahibi olmak veya düşünmek değil, katılmak da önemlidir. Öyleyse size soru, hangi seçenek sizin için geçerli?

✔ EVET, katılmak istiyorum

✔ EVET, birlikte düşünmeyi severim

✔ EVET, sohbete katılmak istiyorum

‘Angelslo bölgesinin sesi’ projesinin başlangıç ​​noktaları.

Neyi önemli buluyoruz?

✔ İşleri gerçekten farklı yapmak için yer ayırıyoruz;

✔ daha fazla bölge sakini mahalleye dahil olduğunu hissediyor (Noaberschap);

✔ herkesin (isteyen) duyulması önemlidir;

✔ daha fazla insan katılır, konuşur veya karar verir;

✔ mahallenin çeşitliliğini dikkate alıyoruz;

✔ mahalledeki aktif sakinlerle bağlantı kurarız (anahtar rakamlar);

✔ belediye, çeşitli kuruluşlar (örn. Sedna) ve mahalle sakinleri arasındaki etkileşime dikkat edilir;

✔ İhtiyaca dikkat ediliyor ve Angelslo mahallesinde yaşayanlara fayda sağlıyor!

EOP’den….

Angelslo’da önceden bölgenin sesi olan akredite bir danışma ortağı (EOP) vardı. 2020’nin sonunda, Angelslo’daki tanınmış danışma ortağının (EOP) yönetim kurulu faaliyetlerini durduracağını belirtti. EOP’nin kararı, mahalle sakinlerini mahalleye dahil etmek için bir alternatif aramanın nedeniydi. Bu nedenle ‘Mahallenin Sesi’ projesi başladı.