Geschiedenis

Algemeen

De wijk is gebouwd in de jaren zestig van de twintigste eeuw. De Statenweg verbindt de verschillende straten, welke ook nog weer allemaal een zijstraat hebben waar woonerven zijn gelegen.
In Angelslo, vlakbij het winkelcentrum, is een moskee gevestigd. Het winkelcentrum aan de Landschaplaan is geheel overdekt. Er kan gratis geparkeerd worden. Verder kent Angelslo twee basisscholen, de O.B.S. Angelslo en C.B.S. Het Twiespan, en meerdere andere scholen voor voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De wijk heeft ook een eigen voetbalvereniging: SC Angelslo.
Ook liggen er twee hunebedden (D46 en D47) in Angelslo. Momenteel ondergaan de Boerschaplaan en zijstraten, een grondige renovatie in het kader van Emmen Revisited. Aan de rand van Angelslo ligt de Boermarkeweg, waaraan het Scheper Ziekenhuis gevestigd is met aan de overzijde het theater De Muzeval.

Geschiedenis

Tot in de jaren zestig van de 20e eeuw was Angelslo niet echt een zelfstandig functionerend dorp. Het was meer een boerennederzetting in de marke van Noord- en Zuidbarge, gelegen op een zandrug ten westen van Emmen, die twee meter hoger gelegen was dan de omliggende moerassen. Pas per 1 oktober 1938 werd Angelslo ook administratief en bestuurlijk tot Emmen gerekend. Maar Angelslo is alles behalve een jonge nederzetting. Uit de archeologische onderzoeken ten tijde van de bouw van de wijk zijn er grondsporen van grote boerderijen uit de Bronstijd (ong. 3000 jaar geleden) gevonden. Andere tekenen van een vroege bewoning zijn de hunebedden die respectievelijk aan de huidige Fokkingeslag en Haselackers zijn gelegen. Deze twee hunebedden zijn tijdens de bouw van de wijk Angelslo opgenomen in de wijkstructuur. Dat Angelslo vroeger aan een bos gelegen moeten hebben valt af te leiden uit zijn naam. Lo of Loo is een bosrijke vlakte. Ook de huidige wijk is gelegen aan een bos.
Tegenwoordig is Angelslo een wijk met ongeveer 3000 wooneenheden. Samen bieden zij ongeveer 8000 mensen een thuis. Angelslo is in de jaren zestig in rap tempo gebouwd. De toestroom van arbeiders als nieuwe inwoners dwong de stad ertoe te zorgen voor passende huisvesting. De wijk wordt ontworpen door ir. Niek de Boer,[1] die in 1955 zijn voorganger stedenbouwkundige Z. Naber opvolgde en het plan ‘Emmen III’ van Naber verder uitwerkte (historisch-emmen, 2006). Met grote volledigheid is destijds in de wijken vormgegeven aan het ‘moderne bouwen’ dat gekenmerkt wordt door platte daken. In de wijk werden geen kruisende wegen aangelegd, alleen T-aansluitingen.
Een tweetal architecten, Th. Strikwerda en A. Oosterman, heeft hun stempel gedrukt op de wijk. Zij hebben de identieke woningen met platte daken ontworpen. Deze vorm van bouwen leverde niet alleen kostenbesparingen op, maar bleek ook de gelijk uitziende vorm te vergroten. Behalve laagbouw met platte daken kent Angelslo verspreid langs de wijkrand 11 zogenaamde ‘Egmondflat’. Verder werd rond 1975 langs de bosrand, aan het eind van elke laan een hoogbouwflat gerealiseerd. De flats waren bedoeld om de wijk te ‘omarmen’ en te voorkomen dat de laagbouw van de wijk ongemerkt ‘overloopt’ naar het bos. Er waren plannen om langs de Statenweg ook hoogbouwflats te realiseren. De gemeenteraad had hier echter moeite mee, waardoor het aantal tot één hoogbouwflat aan het begin van de Landschaplaan is gebleven. Wel zijn het winkelcentrum van architect J. Sterrenberg en de belangrijkste voorzieningen als scholen, kerken, horeca, dokterspraktijken en tankstations langs de slagader van Angelslo, de Statenweg, geconcentreerd.